logo- de volgende halte is de toekomst

Waar staan we nu en wat is de volgende stap?

Aandachtspunten van wettelijk adviseurs

Het projectteam vraagt bij het doen van onderzoek advies aan verschillende wettelijk adviseurs. Voor dit project zijn dit adviseurs van diverse overheden zoals Waterschap Amstel, Gooi- Vecht, de Minister van Natuur en Stikstof, gemeentes in de Haarlemmermeer, Veiligheidsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Kennemerland.  

Een aantal adviseurs attendeerde ons al op aandachtspunten. Voorbeelden hiervan zijn om de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten bij de oplossingsrichtingen goed in kaart te brengen. Ook adviseerden zij ons om aandacht te besteden aan mogelijkheden om fietsen te parkeren. De adviezen bestuderen we komende maanden verder.  

Bezoek en advies van commissie mer  

De commissie mer is een onafhankelijke organisatie die projecten kan adviseren over de te maken millieueffectrapporten. We hebben de commissie mer in deze fase gevraagd om advies uit te brengen op de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD). Dit is nodig omdat er in de ontwerp-NRD staat hoe wij de milieueffecten willen onderzoeken. Om hierover goed advies te kunnen uitbrengen, bezocht de commissie mer in mei 2024 een aantal locaties in het plangebied. Ze bezochten onder ander de locaties Schinkelbrug, de Oeverlanden en Schiphol. Ook kregen ze een toelichting op de nut en noodzaak van het project en de onderzoeksuitkomsten tot nu toe.  

Nota van Beantwoording 

De ingediende zienswijzen, de adviezen van de wettelijke adviseurs én het advies van de commissie mer verwerken we in een Nota van Beantwoording (NvB). In dit document geven we zorgvuldig antwoord op de ontvangen zienswijzen en de adviezen van de experts die we raadpleegden. Iedere indiener van een zienswijze ontvangt bericht als de NvB klaar is. Deze wordt gepubliceerd via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de project-website van OVAH. De verwachting is dat dit eind dit jaar zal zijn.

Wat is de volgende stap?

In de volgende stap maken we van de verschillende kansrijke alternatieven een kleiner aantal kansrijke oplossingen. Deze leggen we vast in een zogenaamde Notitie Kansrijke Oplossingen (NKO). Daarin staat onder meer waarom bepaalde alternatieven zijn afgevallen en waarom we doorgaan met de overgebleven oplossingen.  Nadat de NKO is vastgesteld door de opdrachtgevers start de beoordelingsfase. Hierin doen we verder technisch onderzoek en maken we bijvoorbeeld een kosten-batenanalyse. Daarnaast brengen we ook de milieueffecten van de geselecteerde oplossingen in kaart. Door te overleggen met de omgeving krijgen we een beeld van de aspecten die voor bewoners en bedrijven van belang zijn en of er nog belemmeringen of juist (extra) kansen zitten. Om te komen tot de juiste oplossing gebruiken we onder andere het beoordelingskader, dat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat.