logo- de volgende halte is de toekomst

In 2022 is de MIRT-verkenning begonnen. Maar in de jaren hiervoor is al veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de toenemende vraag naar openbaar vervoer tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. De hierbij tot stand gekomen “longlist van mogelijke oplossingsrichtingen” is het vertrekpunt van het participatieproces.

Het belangrijkste van het participatieproces is het informeren en betrekken van de omgeving bij het trechteren van de eerder genoemde longlist van mogelijke oplossingsrichtingen naar zogeheten “kansrijke alternatieven” en vervolgens naar één voorkeursalternatief. Met de introductie- en kennismakingsgesprekken van afgelopen november, hieronder in de infographic weergegeven, hebben we daar een begin mee gemaakt.

Het is belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk weet heeft van de verschillende alternatieven en daardoor in staat is om een goede bijdrage te leveren. Communicatie is hierbij van groot belang. De afgelopen maanden hebben we geprobeerd zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en forenzen te bereiken via onder andere de website, lokale kranten, sociale media en informatiebijeenkomsten.

Inspraak
Op twee momenten tijdens de MIRT-verkenning bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

1.            Tijdens de terinzagelegging van het concept van de NRD begin 2024 (verwachting is februari)
2.            Tijdens de terinzagelegging van het plan-MER (zomer 2024)

Het eerste wat er aan komt is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Wat dat betekent is niet voor iedereen even duidelijk. Hierbij een korte toelichting.

Betekenis NRD
Als projectteam doen wij een zogeheten MIRT-verkenning. Het Rijk is bij deze projecten en programma’s direct financieel betrokken. Om die reden zijn er regels opgesteld voor een MIRT-verkenning. We moeten bijvoorbeeld een plan-MER opleveren. MER is de afkorting van Milieueffectrapportage. Hoe wij aan de MER gaan voldoen staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Met de Reikwijdte wordt bedoeld: de effecten op aspecten zoals bodem, grondwater en luchtkwaliteit. Met Detailniveau wordt de beoordelingswijze bedoeld. Deze Notitie gaat naar alle waarschijnlijkheid begin volgend jaar (februari 2024) de inspraak in en daar kan iedereen een zienswijze op inbrengen.

Informatiesessies
De inspraakperiode van 6 weken is een belangrijke fase waarin we zienswijzen verzamelen en gesprekken over de onderzoeken gaan voeren. Om kennis over de onderzoeken te delen organiseren wij rond deze periode meerdere informatiesessies. We geven informatie over hoe de notitie het beste gelezen kan worden. Uiteraard is er voor de aanwezigen tijdens de informatiesessie veel ruimte voor het stellen van vragen.